Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

W?adze Uczelni

PROREKTOR ds. KADR prof. dr hab. Gabriel Fordo?ski

Sekretariat Prorektorów
Samodzielny referent – Zofia Morze

 tel. +48 89 523-34-60, 523-37-96
e-mail: 
fordonski@uwm.edu.pl

 

Kompetencje

1.      Tworzy i realizuje polityk? kadrow? i p?acow? zgodn? ze strategi? Uniwersytetu oraz kontroluje i ponosi odpowiedzialno?? za wydatkowanie ?rodków finansowych przyznanych na nadzorowan? dzia?alno??.

2.      W ramach powierzonych kompetencji:

1)      w trybie okre?lonym przez odr?bne przepisy podejmuje decyzje w sprawie zatrudniania pracowników:

a)      naukowo-dydaktycznych,

b)      dydaktycznych,

c)      naukowo-technicznych,

d)     in?ynieryjno-technicznych,

e)      bibliotecznych oraz dokumentacji i informacji naukowej;

2)      podejmuje decyzje w sprawie finansowania przewodów doktorskich i habilitacyjnych realizowanych poza uczelni?;

3)      odpowiada za stan bezpiecze?stwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpo?arowej;

4)      tworzy kryteria oceny pracowników, o których mowa w ust. 2 pkt. 1) oraz nadzoruje ich okresow? ocen?;

5)      przewodniczy Uczelnianej Komisji Oceniaj?cej ds. Nauczycieli Akademickich,

6)      nadzoruje:

a)      sprawy dyscyplinarne nauczycieli akademickich,

b)      ochron? informacji niejawnych i ochron? danych osobowych,

c)      funkcjonowanie Biura ds. Kadr i Spraw Socjalnych w zakresie spraw pracowników, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 oraz spraw socjalnych;

7)      ustala kryteria i zasady kierowania pracowników na krajowe i zagraniczne sta?e naukowe oraz podejmuje decyzje w tym zakresie;

8)      rozpatruje wnioski Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej i podejmuje decyzje w zakresie jej w?a?ciwo?ci dzia?ania;

9)      wspó?pracuje z Senack? Komisj? ds. Kadrowych oraz Senack? Komisj? Rozwoju Uczelni i Bud?etu;

10)  tworzy polityk? w zakresie spraw socjalnych pracowników Uniwersytetu i podejmuje decyzje w tym zakresie;

11)  nadzoruje wykorzystanie Zak?adowego Funduszu ?wiadcze? Socjalnych;

12)  wspó?pracuje ze zwi?zkami zawodowymi dzia?aj?cymi w Uniwersytecie.

 

Terminy przyj?? interesantów:
Poniedzia?ek godz. 1230 – 1330
?roda godz. 1330 - 1430


Ta strona by?a odwiedzana 1661 razy (w tym z UWM 149 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-14
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Pawe? Harajda

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa